ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 12.10 น. ณ ห้องตำหนักน้ำ ชั้นที่ 3 โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

        2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

        2.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

         3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2560

         3.2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

         3.3 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

         3.4 กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

         4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

         4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560

         4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561

         4.4 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21

         4.5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21

         4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

         4.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

         4.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

                 4.8.1 แก้ไขข้อบังคับ ข้อ.22 การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

                 4.8.2 แก้ไขข้อบังคับ ข้อ.93 ผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

           ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องขอขอบคุณ นายชูเกียรติ คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ คุณพัชรพล วิชัยประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯ สสอป คนที่ 3 คุณชัยยา ตีบไธสง กรรมการสมาคมฯฌาปนกิจ คุณพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียว คุณพิทักษ์พงษ์ บี้เกตุ สหกรณ์ออมทรัพย์คอบปร้า คุณสุพล มหาวรรณ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ชสอ. คุณประกิต ประทุมกาญจน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด คุณรัตติยากร คาโห ตัวแทนบริษัทเอไอเอ คุณดำรงค์ ทิพย์นางรอง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อาจีกาว่า คุณอุดม ดาวนพเก้า เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเชีย จำกัด คุณรัฐเลิศ นุชน้อย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเชีย จำกัด คุณนัชทวัฒน์ อุไร กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอเชีย จำกัด คุณรัชนี ฤทธาภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ คุณจีระ จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คุณมนัส กล้อยสุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน และที่สำคัญขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือต่าง ๆ ช่วยกันผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ของเราเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกันตลอดไป

 

ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

MITSUBISHI AIR CONDITION MANUFACTURER SAVING CO-OPERATIVE (THAILAND) LTD;

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

E-mail: mco_op@hotmail.com Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249 081-1565392

Website : https://www.mco-op.com/ ID Line : 0811565392

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ฯ  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

รูปภาพกิจกรรม

loading