สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 12.10 น. ณ ห้องรัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี  ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

                   2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560    

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                   3.1 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ฯ ระหว่างปี 2561        

                   3.2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561                                  

                   3.3 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ                            

                   3.4 กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2562            

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                   4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

                   4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561

                   4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562

                   4.4 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22                         

                   4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562             

                   4.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562                                  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

 

 

ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

MITSUBISHI AIR CONDITION MANUFACTURER SAVING CO-OPERATIVE (THAILAND) LTD;

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

E-mail: mco_op@hotmail.com Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249 081-1565392

Website : https://www.mco-op.com/ ID Line : 0811565392

*

*

*

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ฯ : :  

รูปภาพกิจกรรม

loading