โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ปล่อยเงินกู้อย่างไร ไม่ให้เกิดหนี้สูญ"
รายละเอียดกิจกรรม

         วันที่ 27-28  เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง ปล่อยเงินกู้อย่างไร ไม่ให้เกิดหนี้สูญ  จัดโครงการขึ้นโดยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดขึ้นที่ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก สหกรณ์ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ท่าน นำโดย นายไพทูลย์ กาญจนประภา ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้  นางทัศพร สมพงษ์ เหรัญญิก นายธีระ เท่งเจียว กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ นางสาวจิราพร พรหมจิตร กรรมการฝ่ายเงินกู้  เจ้าหน้าที่นางรัชฎาพร แก่นนาคำ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ1/ธุรการ   นายสุรศักดิ์ พาลี เจ้าหน้าที่สินเชื่อ2/ไอที ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม

loading