สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รายละเอียดกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 12.10 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมชลอินเตอร์  จังหวัดชลบุรี
มีสมาชิกให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ครั้งนี้ โดยวาระการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                    
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม            
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ    

ขอขอบคุณสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
และก็ขอแสดงความยินกับสมาชิกที่ได้รับของรางวัลกลับบ้านทุกท่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสมาชิก 1,423 คน 
ทุนเรือนหุ้น 282,644,340.00 บาท 
ทุนสำรอง 15,727,845.26 บาท 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 6,163,908.68 บาท 
เงินรับฝากจากสมาชิก 61,295,928.11 บาท 
เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 445,334,847.48  บาท
เงินฝากสหกรณ์อื่น 2,000,000.00 บาท
สินทรัพย์ 471,357,153.72 บาท 
กำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 17,870,363.63 บาท 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.60 และ เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 5.00

.
.
.
.
ติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI AIR CONDITION MANUFACTURER SAVING CO-OPERATIVE (THAILAND) LTD;
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จ.ชลบุรี เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
E-mail: mco_op@hotmail.com Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249  มือถือ  081-1565392
Website : https://www.mco-op.com/ 
ID Line : 0811565392
*
*
*
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ฯ :

                    

รูปภาพกิจกรรม

loading