โครงการ อบรมสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการ อบรมสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2563  ณ. ร้านอาหารตำหลาย  ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 20000
***************************
หลักการและเหตุผล
    ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีการใช้อย่างแพร่หลายในโลก สหกรณ์มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ เพราะนอกจากสหกรณ์จะช่วยขจัดความยากจนและสร้างความกินดีอยู่ให้แก่สังคมและชุมชนยังพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้หากสหกรณ์ได้รับพัฒนาให้เจริญโตมั่นคงดี และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกในการดำเนินกิจการต่างๆให้ก้าวหน้า จึงถือได้ว่าสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ การที่จะทำให้ สหกรณ์เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงนั้น ต้องมาจากองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมถึงการมี ความเข้าใจอุมดการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ของสมาชิกด้วย
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯเห็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรด้วยการให้การศึกษา ฝึกอบรม โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการของสหกรณ์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯจึงมีกำหนดการจัดฝึกอบรมสมาชิกในข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์” สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก กฎหมายค้ำประกันกลุ่มและการฟ้องร้อง และข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
    เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้สมาชิกและให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการกระตุ้นให้องค์กรเติบโตและสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของออมทรัพย์และอื่นๆให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อตนเองและครอบครัวและองค์กร   
อื่นได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟสบุ๊คของสหกรณ์

รูปภาพกิจกรรม

loading