ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

ประกาศ ที่ สอ.7-094/2564 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 (อ่าน 1021 ครั้ง)
2021-04-16 15:11:05
2021-04-16 15:11:05
ประกาศ ที่ สอ.7-070/2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 (อ่าน 761 ครั้ง)
2021-03-08 16:20:30
2021-03-08 16:20:30
ประกาศที่ สอ. 7-066/2564 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2563 (อ่าน 846 ครั้ง)
2021-03-07 09:50:07
2021-03-07 09:50:07
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 (อ่าน 721 ครั้ง)
2021-02-26 14:39:05
2021-02-26 14:39:05
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2564 (อ่าน 713 ครั้ง)
2021-02-26 14:37:56
2021-02-26 14:37:56
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสมรส พ.ศ.2564 (อ่าน 716 ครั้ง)
2021-02-26 14:37:12
2021-02-26 14:37:12
ประกาศ ที่ สอ.7-023/2564  เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2563   (อ่าน 1008 ครั้ง)
2021-02-03 16:30:00
2021-02-03 16:30:00
ประกาศที่ สอ.-020/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ สหกรณ์อมทรัพย์ฯ (อ่าน 644 ครั้ง)
2021-02-01 08:00:00
2021-02-01 08:00:00
ประกาศ สอ.7-015/2564 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) (ครั้งที่ 2) (อ่าน 654 ครั้ง)
2021-01-25 13:00:00
2021-01-25 13:00:00
ประกาศ สอ.7-016/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 651 ครั้ง)
2021-01-25 13:00:00
2021-01-25 13:00:00
ประกาศ สอ.7-008/2564  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  (อ่าน 564 ครั้ง)
2021-01-21 17:00:00
2021-01-21 17:00:00
ประกาศ สอ.7-013/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (อ่าน 624 ครั้ง)
2021-01-20 16:00:00
2021-01-20 16:00:00
ประกาศ สอ.7-007/2564  เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ปท) จำกัด (อ่าน 587 ครั้ง)
2021-01-20 16:00:00
2021-01-20 16:00:00
ประกาศ ฉบับที่ สอ.7-010/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อ่าน 737 ครั้ง)
2021-01-18 15:00:00
2021-01-18 15:00:00
ประกาศฉบับที่ สอ.7-009/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (อ่าน 604 ครั้ง)
2021-01-18 15:00:00
2021-01-18 15:00:00
ประกาศฉบับที่ สอ.7-001/2564 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2564 (อ่าน 623 ครั้ง)
2021-01-06 17:00:00
2021-01-06 17:00:00
ประกาศ สอ.7-254/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564 (อ่าน 608 ครั้ง)
2020-11-17 13:00:00
2020-11-17 13:00:00
ประกาศ สอ.7-253/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564)   (อ่าน 548 ครั้ง)
2020-11-17 13:00:00
2020-11-17 13:00:00
ประกาศที่ สอ.7-241/2563  เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ.2563 (อ่าน 939 ครั้ง)
2020-11-02 17:08:24
2020-11-02 17:08:24
ประกาศ ที่ สอ.7-236/2563  เรื่อง งดการซื้อหุ้นพิเศษ (เงินสด) (อ่าน 651 ครั้ง)
2020-10-26 15:02:37
2020-10-26 15:02:37
ประกาศแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ของสหกรณ์ฯ (อ่าน 769 ครั้ง)
2020-10-02 15:58:40
2020-10-02 15:58:40
ประกาศที่ สอ.7-196/2563 เรื่อง แจ้งการถอนเงินรับฝากออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ (อ่าน 718 ครั้ง)
2020-08-28 15:33:45
2020-08-28 15:33:45
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 (อ่าน 859 ครั้ง)
2020-07-09 13:46:24
2020-07-09 13:46:24
ประกาศฉบับที่ สอ.7-131/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อ่าน 714 ครั้ง)
2020-05-13 16:25:37
2020-05-13 16:25:37
ประกาศฉบับที่ สอ.7-130/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (อ่าน 788 ครั้ง)
2020-05-13 16:22:47
2020-05-13 16:22:47
ประกาศ ที่ สอ.7-132/2563 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ (อ่าน 811 ครั้ง)
2020-05-13 08:39:44
2020-05-13 08:39:44
ประกาศ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1067 ครั้ง)
2020-04-01 14:59:33
2020-04-01 14:59:33
ประกาศที่ สอ.7-088/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 (อ่าน 823 ครั้ง)
2020-03-09 15:25:38
2020-03-09 15:25:38
ประกาศที่ สอ.7-087/2563 เรื่อง ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 23 (อ่าน 793 ครั้ง)
2020-03-09 15:22:59
2020-03-09 15:22:59
ประกาศที่ สอ. 7-084/2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562 (อ่าน 1016 ครั้ง)
2020-03-08 12:17:34
2020-03-08 12:17:34
ประกาศ ที่ สอ.7-056/2563 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2562 (อ่าน 847 ครั้ง)
2020-02-11 15:10:42
2020-02-11 15:10:42
ประกาศที่ สอ.-046/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ (อ่าน 838 ครั้ง)
2020-02-11 15:05:11
2020-02-11 15:05:11
ประกาศที่ สอ.7-035/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (อ่าน 1005 ครั้ง)
2020-02-06 13:57:20
2020-02-06 13:57:20
ประกาศ ที่ สอ.7-034/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (อ่าน 892 ครั้ง)
2020-02-06 13:56:29
2020-02-06 13:56:29
ประกาศ ที่ สอ.7-037/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน 871 ครั้ง)
2020-02-06 13:31:56
2020-02-06 13:31:56
ประกาศที่ สอ.7-033/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ปท) จำกัด (อ่าน 1028 ครั้ง)
2020-02-04 17:21:38
2020-02-04 17:21:38
ประกาศ ฉบับที่ สอ.7-013/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2563 (อ่าน 882 ครั้ง)
2020-01-20 16:50:21
2020-01-20 16:50:21
ประกาศที่ สอ.7-008/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2563 (อ่าน 644 ครั้ง)
2020-01-07 17:03:14
2020-01-07 17:03:14
ประกาศที่ สอ.7-353/2562 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 (อ่าน 728 ครั้ง)
2019-12-12 09:58:35
2019-12-12 09:58:35
ประกาศ ที่ สอ.7-334-2562 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563 สสอป & สส.ชสอ (อ่าน 994 ครั้ง)
2019-11-15 13:15:01
2019-11-15 13:15:01
ประกาศ ที่ สอ.7-265/2562 เรื่อง ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” (อ่าน 977 ครั้ง)
2019-09-03 17:11:41
2019-09-03 17:11:41
ประกาศ ที่ สอ.7-158/2562 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 (อ่าน 713 ครั้ง)
2019-05-13 15:30:41
2019-05-13 15:30:41
ประกาศ ที่ สอ.7-121/2562 เรื่อง ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ (อ่าน 755 ครั้ง)
2019-04-22 13:09:52
2019-04-22 13:09:52
ประกาศ ที่ สอ.7-088/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประธานกรรมการ (อ่าน 1051 ครั้ง)
2019-03-25 14:36:22
2019-03-25 14:36:22
ประกาศ ที่ สอ.7-071/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 871 ครั้ง)
2019-03-14 08:51:42
2019-03-14 08:51:42
ประกาศ ที่ สอ.7-064_2562 เรื่อง จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 (อ่าน 1159 ครั้ง)
2019-03-10 10:54:47
2019-03-10 10:54:47
ประกาศ ที่ สอ.7-047/2562 เรื่อง ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562 ขอสละสิทธิ์ (อ่าน 866 ครั้ง)
2019-02-22 22:02:11
2019-02-22 22:02:11
ประกาศ ที่ สอ.7-035/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (อ่าน 761 ครั้ง)
2019-02-18 13:24:05
2019-02-18 13:24:05
ประกาศ ที่ สอ.7-024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน 934 ครั้ง)
2019-02-05 13:04:16
2019-02-05 13:04:16
ประกาศ ที่ สอ.7-023/2562 เรื่อง เลื่อนวันสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 835 ครั้ง)
2019-02-01 14:45:21
2019-02-01 14:45:21
ประกาศ ที่ สอ.7-020/2562 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2561 (อ่าน 730 ครั้ง)
2019-02-01 14:44:35
2019-02-01 14:44:35
ประกาศ ที่ สอ.7-006/2562 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562 (อ่าน 738 ครั้ง)
2019-01-22 10:39:04
2019-01-22 10:39:04
ประกาศที่ สอ.7-007/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ปท) จำกัด (อ่าน 796 ครั้ง)
2019-01-22 10:36:11
2019-01-22 10:36:11
ประกาศ ที่ สอ.7-320-2561 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2562 สสอป & สส.ชสอ (อ่าน 1224 ครั้ง)
2018-11-28 08:41:11
2018-11-28 08:41:11
ประกาศ สอ.7-300/2561 เรื่อง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก (อ่าน 828 ครั้ง)
2018-11-14 17:15:26
2018-11-14 17:15:26
ประกาศ ที่ สอ.7-165/2561 เรื่อง “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561” (อ่าน 1357 ครั้ง)
2018-07-16 16:41:47
2018-07-16 16:41:47
ประกาศ ที่ สอ.7-133/2561 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 (อ่าน 1062 ครั้ง)
2018-06-25 14:40:55
2018-06-25 14:40:55
ประกาศ ที่ สอ.7-131/2561 เรื่อง เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ (อ่าน 908 ครั้ง)
2018-06-19 08:52:54
2018-06-19 08:52:54
ประกาศ ที่ สอ.7-128/2561 เรื่อง เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร (อ่าน 887 ครั้ง)
2018-05-30 17:33:23
2018-05-30 17:33:23
ประกาศ ที่ สอ.7-124/2561 เรื่อง ขยายเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 (อ่าน 886 ครั้ง)
2018-05-13 13:29:14
2018-05-13 13:29:14
ประกาศ ที่ สอ.7-075/2561 เรื่อง สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (อ่าน 724 ครั้ง)
2018-04-23 17:04:02
2018-04-23 17:04:02
ประกาศ ที่ สอ.7-074/2561 เรื่อง หยุดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว (อ่าน 737 ครั้ง)
2018-04-23 17:01:46
2018-04-23 17:01:46
ประกาศ ที่ สอ.7-036/2561 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 (อ่าน 1596 ครั้ง)
2018-03-22 17:24:09
2018-03-22 17:24:09
ประกาศ ที่ สอ.7-038/2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2561 (อ่าน 737 ครั้ง)
2018-03-22 08:51:57
2018-03-22 08:51:57
ประกาศ ที่ สอ.7-037/2561 เรื่อง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งประธานและกรรมการ ชุดที่ 21 (อ่าน 821 ครั้ง)
2018-03-22 08:43:15
2018-03-22 08:43:15
ประกาศ ที่ สอ.7-085-2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ( (อ่าน 686 ครั้ง)
2018-02-06 16:04:57
2018-02-06 16:04:57
ประกาศ ที่ สอ.7-084 2560 เรื่อง ยืนยันยอดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก (อ่าน 701 ครั้ง)
2018-02-06 16:03:14
2018-02-06 16:03:14
ประกาศ ที่ สอ.7-079 2560 ขอติดตั้งโปรแกรมระบบเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (อ่าน 794 ครั้ง)
2018-02-06 16:01:46
2018-02-06 16:01:46
ประกาศ ที่ สอ.7-044 2560 เรื่อง การเปิดให้สมาชิกนำเงินสดมาชำระหนี้เงินกู้มากกว่างวดปกติ (อ่าน 1392 ครั้ง)
2018-02-06 15:59:46
2018-02-06 15:59:46
ประกาศ ที่ สอ.7-086 2559 เรื่อง ว่าด้วย การเพิ่มหุ้น – ลดหุ้น (อ่าน 805 ครั้ง)
2018-02-06 15:58:47
2018-02-06 15:58:47
ประกาศ ที่ สอ.7-084 2559 เรื่อง ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ. (อ่าน 751 ครั้ง)
2018-02-06 15:57:35
2018-02-06 15:57:35
ประกาศ ที่ สอ.7-076 2559 เรื่อง ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2559 (อ่าน 726 ครั้ง)
2018-02-06 15:56:37
2018-02-06 15:56:37
ประกาศ ที่ สอ.7-076 2559 เรื่อง ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 (อ่าน 792 ครั้ง)
2018-02-06 15:55:47
2018-02-06 15:55:47
ประกาศ ที่ สอ.7-073 2559 เรื่อง ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่งมีศรีสุข (กำหนดระยะเวลา 3 ปี) พ.ศ. (อ่าน 623 ครั้ง)
2018-02-06 15:54:29
2018-02-06 15:54:29
ประกาศ ที่ สอ.7-079 2558 โครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่สมาชิก (อ่าน 730 ครั้ง)
2018-02-06 15:53:16
2018-02-06 15:53:16
ประกาศ ที่ สอ.7-074 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 2558 (พักชำระหนี้) (อ่าน 654 ครั้ง)
2018-02-06 15:52:40
2018-02-06 15:52:40
ประกาศ ที่ สอ.7-006 2558 เรื่อง เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ (อ่าน 802 ครั้ง)
2018-02-06 15:51:48
2018-02-06 15:51:48
ประกาศ ที่ สอ.7-00154 2557 เรื่อง การเปิดให้สมาชิกนำเงินสดมาชำระหนี้เงินกู้มากกว่างวดปกติ และการรับฝ (อ่าน 624 ครั้ง)
2018-02-06 15:50:55
2018-02-06 15:50:55
ประกาศ ที่ สอ.7-00132 2557 เรื่อง แก้ไขระเบียบ เงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2556 (อ่าน 674 ครั้ง)
2018-02-06 15:50:17
2018-02-06 15:50:17
ประกาศ ที่ สอ.7-00170 2556 เรื่อง เลื่อนการชำระหนี้เงินต้นของหนี้เงินกู้ (อ่าน 661 ครั้ง)
2018-02-06 15:49:32
2018-02-06 15:49:32

loading