ข่าวสาร

ข่าวสารจากเว็บไซต์ โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ คุณสามารถดูข่าวสารทั้งหมดได้ที่หน้านี้

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 947 ครั้ง)
2020-03-26 14:32:06
2020-03-26 14:32:06
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล (อ่าน 840 ครั้ง)
2019-07-03 15:31:28
2019-07-03 15:31:28
คู่มือประเมินเกณฑ์มาตราฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และโปรแกรมคำนวณเกณฑ์ฯ (อ่าน 1208 ครั้ง)
2018-05-18 12:01:01
2018-05-18 12:01:01
ประกาศนายทะเบียน เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ (อ่าน 893 ครั้ง)
2018-05-02 16:45:25
2018-05-02 16:45:25
ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) (อ่าน 1574 ครั้ง)
2018-04-02 12:22:05
2018-04-02 12:22:05
ประกาศจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี (อ่าน 731 ครั้ง)
2018-02-27 16:58:54
2018-02-27 16:58:54
แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน (อ่าน 780 ครั้ง)
2018-02-19 08:34:16
2018-02-19 08:34:16
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ (อ่าน 751 ครั้ง)
2018-02-13 09:19:07
2018-02-13 09:19:07
เปิดรับสมัครการ สรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 (อ่าน 613 ครั้ง)
2018-02-08 08:22:40
2018-02-08 08:22:40
แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 (อ่าน 627 ครั้ง)
2018-02-07 09:18:16
2018-02-07 09:18:16
เปิดให้บริการแล้ว สำหรับเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด (อ่าน 676 ครั้ง)
2018-02-06 16:09:17
2018-02-06 16:09:17
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว (อ่าน 727 ครั้ง)
2018-01-31 14:11:42
2018-01-31 14:11:42
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ (อ่าน 1176 ครั้ง)
2018-01-31 14:10:34
2018-01-31 14:10:34
ประกาศจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๐/ว๑๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (อ่าน 599 ครั้ง)
2018-01-31 14:08:21
2018-01-31 14:08:21
ประกาศจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ ๐๐๑๐/ว๑๕๒๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (อ่าน 719 ครั้ง)
2018-01-31 14:08:05
2018-01-31 14:08:05
ประกาศจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ กษ ๑๑๕/๑๑๘๓๓ เรื่อง ขอให้กรรมการสหกรณ์ในสถานประกอบกิจการไปประชุมสั (อ่าน 632 ครั้ง)
2018-01-31 14:06:17
2018-01-31 14:06:17
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผมประโยชน์ของสหกรณ (อ่าน 649 ครั้ง)
2018-01-31 14:05:01
2018-01-31 14:05:01
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (อ่าน 1119 ครั้ง)
2018-01-31 14:02:52
2018-01-31 14:02:52

loading