ประกาศ ที่ สอ.7-088/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประธานกรรมการ

ประกาศ ที่ สอ.7-088/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประธานกรรมการ

ที่ สอ.088/2562

 

ประกาศ

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประธานกรรมการ

 

            เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

            อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 66 (ข) (1)  และ ข้อ 70 วรรคสอง ประกอบมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ. 2562  ได้มีมติแต่งตั้ง นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ตำแหน่ง รองประธานฝ่ายบริหาร ให้เป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

            ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           

ประกาศ ณ วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2562

 

 

 

………………………………………………

(นายเฉลิมพล  ขันตา)

เลขานุการ

                                       สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading