ประกาศ ที่ สอ.7-121/2562 เรื่อง ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ ที่ สอ.7-121/2562 เรื่อง ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์

ที่  สอ. 7-121/2562 เรื่อง  ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์

                                                                        ประกาศ

       เรื่อง ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

           

ตามระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ทางคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก   ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของสมาชิกและบุตรที่รับการศึกษา มีดังนี้
  1. เป็นบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่รวมถึงการรับรองบุตรบุญธรรม
  2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  3. ไม่จำกัดเงินเดือนและรายได้ของสมาชิก
  4. บุตรของสมาชิกกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป
  5. สมาชิก 1 ท่าน สามารถยื่นเรื่องบุตรรับทุนการศึกษาได้เพียง 1 ทุน
  6. สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาจากบริษัทแล้วจะไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อบุตรเข้ารับทุนตามระเบียบนี้
 2. จำนวนทุนการศึกษา 120 ทุน  ทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) กรณีที่สมาชิกขอรับทุนมากกว่าที่กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการจับสลาก เพื่อให้ได้สมาชิกรับทุนตามที่กำหนด
 3. กำหนดการส่งแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร  ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 หากมีสมาชิกขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการสหกรณ์ จะใช้วิธีจับสลากในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม  2562 และจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562

         ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                ( นายศรัทธานันท์   ธรรมครุฑทิพย์ )

                                                                          รองประธานฝ่ายบริหาร

รักษาการประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading