ประกาศ ที่ สอ.7-265/2562 เรื่อง ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”

ประกาศ ที่ สอ.7-265/2562 เรื่อง ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”

ประกาศ ที่  สอ.7-265/2562  เรื่อง ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”

    
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมสำหรับสมาชิก อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 72(8) และข้อ 98(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22  ครั้งที่  16/2562  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  มีมติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”  ดังนี้  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  พ.ศ. 2562


ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

             ขอแสดงความนับถือ


   ( นายศรัทธานันท์   ธรรมครุฑทิพย์ )
รองประธานฝ่ายบริหาร
รักษาการประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด


 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading