ประกาศที่ สอ.7-353/2562 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

ประกาศที่ สอ.7-353/2562 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

ประกาศที่ สอ.7-353/2562 
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ข้อ 93 กำหนดว่าผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/ที่ประชุมใหญ่
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 93, ข้อ 94  คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22  ประชุมครั้งที่ 23/2562  วันที่ 10  ธันวาคม  2562 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปีบัญชี 2563 (สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563)  

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้


             ประกาศ  ณ  วันที่   12  ธันวาคม    2562

                (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
                      รองประธานฝ่ายบริหาร

รักษาการประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading