ประกาศที่ สอ.7-033/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ปท) จำกัด

ประกาศที่ สอ.7-033/2563 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ปท) จำกัด

ที่  สอ. 7-033/2563

                                                                                                วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง  แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ซึ่งหมดวาระลง จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่  8  มีนาคม 2563  ณ.โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี

            1.     นายไพทูลย์                         กาญจนประภา                        เป็น      ประธานกรรมการเลือกตั้ง

โดยให้ประธานกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิ์และอำนาจในการดำเนินการ จัดหาคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสมและจัดการเลือกตั้งดังกล่าว รวมทั้งการประกาศผลเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ประกาศ ณ วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2563

                                                                                               

                                                                              ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                 (นายณัฐวัฒน์ สวัสดี)       (นาวิชัย อิงอรวิจิตร)

                                                                    รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ

                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading