ประกาศ ที่ สอ.7-037/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศ ที่ สอ.7-037/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเรียน  คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน                      

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ซึ่งหมดวาระลง จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่  8   มีนาคม   2563  ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

  1. นางสาวธนชนก ศรีเสวตร์ เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  2. นายกฤษณะ ชุ่มชื่น                     เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  3. นายสมชัย พิจารณ์                       เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. นายเศรษฐวิชญ์ อาจทวีกุล เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิ์และอำนาจในการดำเนินการและจัดการเลือกตั้งดังกล่าว รวมทั้งการประกาศผลเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

                ประกาศ ณ วันที่  6  กุมภาพันธ์  2563

ขอแสดงความนับถือ

                                                                       

 

(นายไพทูลย์ กาญจนประภา)

ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

    สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading