ประกาศ ที่ สอ.7-034/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ที่ สอ.7-034/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศ ที่ สอ.7-034/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

                        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22  ครั้งที่ 25/2563  วันที่  19  มกราคม  2563  ได้มีมติเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระในการส่งชำระหนี้ลดลงดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน             จากเดิม 7.50%                อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่  7.25%

            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ              จากเดิม 7.50%                อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่  7.25%

            อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ               จากเดิม 5.75%                อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่  5.50%

 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ งวดวันที่ 25  มีนาคม  2563   เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

 

 

                    (นายณัฐวัฒน์  สวัสดี)

                                                                               รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ

                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading