ประกาศที่ สอ.7-035/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศที่ สอ.7-035/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศที่ สอ.7-035/2563  เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

                        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22  ครั้งที่ 25/2563  วันที่  19  มกราคม  2563  ได้มีมติเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์                 จากเดิม 2.25%    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่  2.00%

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ         จากเดิม 3.50%    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่  3.25%

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-สมทบ      จากเดิม 2.25%    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่  2.00%

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-สมทบ           จากเดิม 3.50%    อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่  3.25%

 

 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่   25  มีนาคม   พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

 

 

 

 

 

 

                    (นายณัฐวัฒน์  สวัสดี)

                                                                               รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ

                                   สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading