ประกาศที่ สอ. 7-084/2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ประกาศที่ สอ. 7-084/2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562

ประกาศที่ สอ. 7-084/2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562
 
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 8  มีนาคม 2563  นั้น สหกรณ์ได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ดังนี้
 1.  สหกรณ์แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกทราบทางเว็บไซต์สหกรณ์ และทางใบเสร็จรับเงินประจำเดือนงวดวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 2.  สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในวันที่ 8  มีนาคม  2563 โดยปฏิบัติ ดังนี้
2.1 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่ถึง 10 บาท รับเป็นเงินสด ได้ที่ห้องสหกรณ์  เวลา 12.00 น. ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 13  มีนาคม 2563
2.2 สมาชิกสามัญและสมาชิกสามัญเกษียณที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไปสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน และรับเงินได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยสมาชิกจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 3 บาท
2.3 สำหรับสมาชิกสมทบ สหกรณ์ฯจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลโดยการฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563  
2.4 เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก เพื่อป้องกันการผิดพลาดจึงกำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีอื่นได้ 

ประกาศ ณ วันที่  8  มีนาคม 2563 

         ขอแสดงความนับถือ


       ( นางสาวพรมรินทร์   ป้องหล้า )
                     ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 2249 หรือ 081-1565392

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading