ประกาศที่ สอ.7-087/2563 เรื่อง ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 23

ประกาศที่ สอ.7-087/2563 เรื่อง ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 23

ที่ สอ.7-087/2563  เรื่อง ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 23

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 นั้น บัดนี้ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading