ประกาศ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ประกาศ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอันทำให้การดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการที่เป็นต้นสังกัดของหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับลดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ อันทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯได้รับผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต จนทำให้สมาชิกบางส่วนไม่อาจส่งชำระหนี้ได้ตามปกติ...........................

รายละเอียดอื่น สามารถอ่านได้ตามลิ้งด้านล้างนี้

1.ประกาศ โครงการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563
2.แบบฟอร์มกรอกเอกสาร
3.บันทึกต่อท้ายสัญญากู้ พักชำระหนี้
4.หนังสือยินยอมให้นายจ้างทำการหักเงินเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้สหกรณ์

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์    :  038-265800 ต่อ 2249 
มือถือ        :  081-1565392
ID Line     :  0811565392
E-Mail       :  mco_op@hotmail.com, mcoop.saving@gmail.com

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading