ประกาศ ที่ สอ.7-236/2563  เรื่อง งดการซื้อหุ้นพิเศษ (เงินสด)

ประกาศ ที่ สอ.7-236/2563  เรื่อง งดการซื้อหุ้นพิเศษ (เงินสด)

ประกาศ ที่ สอ.7-236/2563  เรื่อง งดการซื้อหุ้นพิเศษ (เงินสด)
     ด้วย ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น เพื่อให้การบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ
      ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23  ประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม  2563  มีมติให้งดการซื้อหุ้นพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
        จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 26  ตุลาคม  2563

นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

bd9f9b81e39d52e9055876b4c05038ca.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading