ประกาศ สอ.7-254/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564

ประกาศ สอ.7-254/2563 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564

ประกาศ สอ.7-254/2563
เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564
    อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 25 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประชุมครั้งที่ 25/2563 วันที่ 14  พฤศจิกายน  2563 ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่คัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2564 จึงออกประกาศให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2564 ที่สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียม ได้ที่สหกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม  2563
    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   16   พฤศจิกายน    2563


(นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
 ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392
 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading