ประกาศฉบับที่ สอ.7-001/2564 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2564

ประกาศฉบับที่ สอ.7-001/2564 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2564

ประกาศ

ฉบับที่ สอ.7-001/2564

เรื่อง  การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ประจำปี  2564

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23/2563  ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 28/2563  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2564  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย “วิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2561”  สหกรณ์ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการไว้ ดังนี้

 1. จำนวนกรรมการดำเนินการที่จะทำการสรรหา

ตำแหน่ง            ประธานกรรมการ                       จำนวน 1 คน

ตำแหน่ง            กรรมการ                                      จำนวน 6 คน

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ, กรรมการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด ไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันประชุมใหญ่ ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  3. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
  4. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
  5. ไม่เป็นสมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
  6. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ และ/หรือ ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา
  7. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  8. ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และไม่เป็นผู้ที่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสหกรณ์
 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 1. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการสรรหา
  1. สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการ ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่สหกรณ์กำหนดให้ครบถ้วน กับผู้จัดการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08:00 – 17:20 น. ในวันทำการของสหกรณ์ฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  2. ในระหว่างการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้นในวันปิดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง
  3. ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา เรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกให้แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดมาตการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ก่อน  สำหรับ วัน/เวลา และกำหนดการของวันเข้าคูหาลงคะแนน และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

             ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม 2564

                                                           ศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์

                                                 (นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์)

                                                                     ประธานกรรมการ

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading