ประกาศ ฉบับที่ สอ.7-010/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ฉบับที่ สอ.7-010/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ ฉบับที่ สอ.7-010/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ครั้งที่ 30/2563 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564  ได้มีมติเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจดังต่อไปนี้
    
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564


นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

89eebda501d08fc70dce7b00f8b904cf.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading