ประกาศ สอ.7-013/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศ สอ.7-013/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศ สอ.7-013/2564 เรื่อง  มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  จึงขอแจ้งสมาชิกให้ทราบ  เรื่องการงดเว้นและ/หรือ การทำธุรกรรมในการจดทะเบียนจำนอง/ไถ่ถอน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินสาขา  ในเขตพื้นที่เสี่ยง  ตามประกาศบริษัทฯ และคำสั่งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆ   โดยให้ชะลอหรืองดเว้นเดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงระยะเวลานี้ออกไปก่อน  แต่สมาชิกสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอกู้พิเศษได้ตามปกติ  

 

7b804c74b95055dcee3c62e1e9d51db4.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading