ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ  มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562”  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564


ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

    นายศรัทธานันท์    ธรรมครุฑทิพย์

                 ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading