แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน

แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน

แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข

 

เอกสารแนบ

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวทั่วไป,
loading