ประกาศ ที่ สอ.7-037/2561 เรื่อง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งประธานและกรรมการ ชุดที่ 21

ประกาศ ที่ สอ.7-037/2561 เรื่อง ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งประธานและกรรมการ ชุดที่ 21

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการ

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นั้น บัดนี้ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

เอกสารแนบ

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading