ประกาศ ที่ สอ.7-038/2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-038/2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-038/2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัฯประจำปี 2560 เมื่อในวันที่ 18 มีนาคม 2561 นั้น ที่ประชุมมีมติรับรองคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 แทนคณะกรรมการชุดที่ 20 ที่หมดวาระ คณะกรรมการได้มีการประชุมและจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2561 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

เอกสารแนบ

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading