ประกาศ ที่ สอ.7-036/2561 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560

ประกาศ ที่ สอ.7-036/2561 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560

ประกาศ ที่ สอ.7-036/2561  

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2560

                ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2560 วันที่ 18 มีนาคม 2561 นั้น สหกรณ์ได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ดังนี้

                1.  สหกรณ์แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกทราบในใบเสร็จรับเงินประจำเดือน งวดวันที่   23 มีนาคม 2561

2.  สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกในวันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยปฏิบัติ ดังนี้

2.1 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต่ำกว่า 10 บาท สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินสดได้ที่ห้องสหกรณ์ เวลา 12.00 น.- 13.00 น. ในวันที่  26 มีนาคม 2561  ถึง วันที่  30  มีนาคม 2561

2.2 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไปสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน และรับเงินได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยสมาชิกจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 3 บาท

2.3 สำหรับสมาชิกที่ผ่อนปรนการชำระหนี้ และยังชำระหนี้ไม่ครบตามกำหนดในสัญญา  สหกรณ์ขอระงับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไว้ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 20 ครั้งที่ 37/2560

2.4 สำหรับสมาชิกสมทบสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ทำการเปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก

2.5 สำหรับสมาชิกสามัญเกษียณสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ของสมาชิกที่ได้แจ้งบันทึกไว้กับสหกรณ์

2.6  เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก เพื่อป้องกันการผิดพลาดจึงกำหนดให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีอื่นได้

 

                                ประกาศ ณ วันที่  20  มีนาคม  2561

 

 

                                                         (นายสมชาย  ไชยมาตย์)              

                                                              ประธานกรรมการ

เอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading