ระเบียบ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ ว่าด้วย สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2

ระเบียบ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ ว่าด้วย สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2

ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ว่าด้วย    “สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ72 (8) และข้อ98 (9) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2561 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย “สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561”  ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัดว่าด้วย “สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561”

            ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23  เมษายน พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

            ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด                   ว่าด้วย  “สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560”

            บรรดาระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

            ข้อ 4. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก อาจจะได้มาจาก

 1. เงินทุนสวัสดิการซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
 2. หรือรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

ข้อ 5. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ กำหนดไว้ 1 ประเภท ดังนี้

 1. สหกรณ์จะจัดให้สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ในปีหนึ่งๆ ทุนละ 1,000 บาท จำนวนทุน แต่ละปีนั้นขี้นอยู่กับผลการจัดสรรกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

กรณีที่สมาชิกยื่นขอรับทุนเกินกว่าที่สหกรณ์กำหนด ให้คณะกรรมการจัดให้มีการจับสลากเพื่อให้ได้ตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด  โดยจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

            ข้อ 6.  คุณสมบัติของผู้รับทุนในข้อ 5 มี ดังนี้

 1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์ตั้งแต่  1 ปีขึ้นไป
 2. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่บุตรบุญธรรม
 3. ไม่จำกัดเงินเดือนและรายได้ของสมาชิกที่ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
 4. บุตรของสมาชิกกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป ในสถาบันศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
 5. สมาชิก 1 ท่าน สามารถยื่นเรื่องบุตรรับทุนการศึกษาได้เพียง 1 ทุน

 

(6)   สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรจากบริษัทฯในปีที่ขอรับทุนแล้วจะไม่มีสิทธิ์เสนอ

        ชื่อบุตรเข้ารับทุนตามระเบียบนี้

(7)  ต้องเป็นบุตรของสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ใดๆ กับสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาถึงวันสมัครขอรับทุน

ข้อ 7. ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

 1. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา และ/หรือ หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

หรือ หลักฐานที่แสดงว่าจากสถานศึกษาที่บุตรสมาชิกศึกษาอยู่ในปีที่ล่วงมาแล้ว

 1. สำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาหนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาบัตรประชาชนบุตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร

ข้อ 8. คณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี้

ข้อ 9. บุตรสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้นให้สมาชิกยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ

ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ  ได้พิจารณาหนังสือขอรับทุน และอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส่งเสริมการ

ศึกษาแล้ว ให้บิดาหรือมารดานำบุตรที่ได้รับทุนนี้ไปรับเงินตาม วัน เวลา และสถานที่  ซึ่งสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบ

 

 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   23   เมษายน   พ.ศ.  2561

 

 

                                                                 …………………………………

                                                                        (นายสมชาย ไชยมาตย์)

                                                                           ประธานกรรมการ

                                    สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

เอกสาร ระเบียบ Download

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์,
loading