ประกาศ ที่ สอ.7-128/2561 เรื่อง เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร

ประกาศ ที่ สอ.7-128/2561 เรื่อง เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร

ที่  สอ. 7-128/2561

                                                                        ประกาศ

       เรื่อง เลื่อนประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร

 

           

             ตามหนังสือเลขที่ สอ.7-124/2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ข้อ 1.3 สหกรณ์ฯ  จะประกาศผลผู้ได้รับทุน และให้สมาชิกมาติดต่อรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรได้ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  นั้น

      เพื่อให้สอดคล้อง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด    ว่าด้วย “สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2561”  ข้อ 6 (6) สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรจากบริษัทฯในปีที่ขอรับทุนแล้วจะไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อบุตรเข้ารับทุนตามระเบียบนี้

              ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงขอเลื่อนการประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร  และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลผู้ได้รับทุน และวันรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร ให้สมาชิกทราบอีกครั้ง

 

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561         

 

 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                             ( นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า )

                                                                               ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

หมายเหตุ : กรณีบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท  ต้องสละสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading