ประกาศ ที่ สอ.7-133/2561 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-133/2561 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

ที่  สอ. 7-133/2561

                                                                                    ประกาศ

เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุน

สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561

 

           

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 ตามเงื่อนไขและหลักเกณฐ์ตามที่กำหนด จำนวน 92 ทุน  แบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาท  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศติดต่อขอรับทุนได้  ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 - 12.40 น.  ณ ห้องสหกรณ์  ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

 

            สหกรณ์ฯขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                             ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

                                                              ( นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า )

                                                                               ผู้จัดการ

                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 2249 หรือ 081-1565392

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading