ประกาศ ที่ สอ.7-165/2561 เรื่อง “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561”

ประกาศ ที่ สอ.7-165/2561 เรื่อง “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561”

ที่ สอ.7-165/2561

ประกาศ

เรื่อง  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561”

           

                สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561  ขึ้น  เพื่อเปิดช่องทางการออม โดยการรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ฯ รวมทั้งการดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคง มีความสุขตามหลักทฤษฎีพอเพียง โดยเชิญชวนให้สมาชิกได้เก็บเงินออม สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูง การออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกันในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ฯ เสริมสร้างให้สหกรณ์ฯมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

              อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ72 (8) และข้อ 98 (3)ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13รกฎาคม  2561 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้

  1. กำหนดการออม เงินฝากพิเศษเจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่  16 กรกฎาคม 2561  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม  2561
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง มีอัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี กำหนดการฝากขั้นต่ำห้าร้อยบาทต่อเดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 30 กันยายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
  3. ผู้ฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรืองจะต้องฝากเงินทุกเดือนสมาชิกสามารถฝากเงินได้ตั้งแต่วันที่20 - 31 ของทุกเดือน
  4. หากผู้ฝากถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรืองของตน ก่อนครบกำหนดเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  16 กรกฎาคม พ.ศ.  2561

 

...................................................................

(นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เอกสารระเบียบเพิ่มเติม 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเจริญรุ่งเรือง (กำหนดระยะเวลา 1 ปี) พ.ศ. 2561”

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading