ประกาศ ที่ สอ.7-320-2561 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2562 สสอป & สส.ชสอ

ประกาศ ที่ สอ.7-320-2561 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2562 สสอป & สส.ชสอ

ที่ สอ.7-320/2561
                                                                                                วันพุธที่  28 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง   เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2562
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน


            สหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสารจาก สสอป. และ สส.ชสอ. เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562  ท่านสมาชิกที่มีชื่อตามรายการแนบ ให้ติดต่อชำระกับสหกรณ์ ภายในวันที่  31 มกราคม 2562

 


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 


 ขอแสดงความนับถือ
 


นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า
ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สสอป.

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading