ประกาศ ที่ สอ.7-006/2562 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-006/2562 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

ประกาศ

ฉบับที่ สอ.7-006/2562

เรื่อง  การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22  ประจำปี  2562

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 21/2561  ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่  17  มกราคม  2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 สหกรณ์ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหากรรมการดำเนินการไว้ ดังนี้

 

 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2562

 

 

                 (นายสมชาย  ไชยมาตย์)

                                                                                    ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading