ประกาศ ที่ สอ.7-024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศ ที่ สอ.7-024/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ที่  สอ. 7-024/2562

                                                วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2562             

                       

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหา กรรมการดำเนินการ เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่าน

                       

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ซึ่งหมดวาระลง จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่  10  มีนาคม   2562  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี

  1. นายสมชัย   พิจารณ์                     เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  2. นายกฤษณะ ชุ่มชื่น                     เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  3. นายสุวรรณ  จันทร์ประกอบ          เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. นายเจือ       ทองสุข                      เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  5. นายสมรส    บวมขุนทด                เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  6. นางสาวธนชนก  ศรีเสวตร์            เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  7. นายเศรษฐวิชญ์   อาจทวีกุล           เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  8. นางอัษฎาพร      สีชมชื่น              เป็น      กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

 

โดยให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิ์และอำนาจในการดำเนินการและจัดการเลือกตั้งดังกล่าว รวมทั้งการ

ประกาศผลเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

 

ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562

 

ขอแสดงความนับถือ

                                                                       

 

(นายกิตติพัฒน์  สอนวิชัย)

ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

    สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading