ประกาศ ที่ สอ.7-035/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ประกาศ ที่ สอ.7-035/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ที่  สอ. 7-035/2562    

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562
        
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เรียน  คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทุกท่าน
            ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีประกาศลงวันที่  22 มกราคม 2562 เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2562  ถึง วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
            บัดนี้ การรับสมัครได้ครบกำหนดเวลารับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้
            ทั้งนี้การสรรหาจะเป็นการลงคะแนนโดยใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเลคทรอนิกส์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เริ่มลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09:00 – 10:00 น. ณ รัตนแกรนด์บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
    

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562


                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                ……………………………………….
                                                      (นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)
                                                               ผู้จัดการ
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading