ประกาศ ที่ สอ.7-047/2562 เรื่อง ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562 ขอสละสิทธิ์

ประกาศ ที่ สอ.7-047/2562 เรื่อง ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562 ขอสละสิทธิ์

ประกาศ ที่ สอ.7-047/2562 เรื่อง ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2562 ขอสละสิทธิ์

    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย)จำกัด ได้มีประกาศลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเอกสารประกาศเลขที่ สอ.7-035/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 22 นั้น โดยมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 15 ท่าน ตามรายชื่อที่แนบไปกับประกาศนั้น
    บัดนี้ ได้มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาขอสละสิทธิ์ จำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อลำดับ ต่อไปนี้่
        หมายเลข  2   นายอภิชา  ทองประไพ
        หมายเลข  8  นายจตุพงษ์  ฤทธิ์รักษา
    สำหรับหมายเลขและรายชื่อผู้สมัครที่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพยฯ ประจำปี 2562 ยังคงใช้หมายเลขตามประกาศเดิม
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
        ประกาศ ณ วันที่ 22 พุมภาพันธ์ พ.ศ.2562


                                            ..........................
                                    (นางสาวพรมรินทร์  ป้องหล้า)
                                                 ผู้จัดการ
             สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย)จำกัด


หมายเหตุ : หารมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 2249 มือถือ 081-1565392

 

 

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading