ประกาศ ที่ สอ.7-071/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-071/2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2562

ประกาศ

ที่ สอ.7-071/ 2562

เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

____________________________________________________________________________________________

           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมมีมติรับรองคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 แทนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21  ที่หมดวาระ  คณะกรรมการได้มีการประชุมและจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2562  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายสมชาย               ไชยมาตย์           ตำแหน่ง            ประธานกรรมการ
 2. นายศรัทธานันท์        ธรรมครุฑทิพย์     ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายบริหาร
 3. นายณัฐวัฒน์             สวัสดี                ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายการเงิน
 4. นางทัศพร                สมพงษ์             ตำแหน่ง            เหรัญญิก
 5. นายไพทูลย์             กาญจนประภา    ตำแหน่ง            ประธานฝ่ายเงินกู้
 6. นายวรเศรษฐ์            ภู่บุตร                ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 7. นายพิเชษฐ              แสวงดี              ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 8. นางสาวจิราพร          พรหมจิตร          ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 9. นางสาววันทนา        ชมมาลี              ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 10. นายกมลศักดิ์            โนนทะนำ         ตำแหน่ง            ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 11. นายธีระ                   เท่งเจียว             ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 12. นายสาวิทย์               ทิพย์รัตน์           ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 13. นางสาวศิรินภา         แปลงศรี ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 14. นายสุวิทย์                กระสันต์            ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 15. นายเฉลิมพล             ขันตา                ตำแหน่ง            เลขานุการ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม พ.ศ. 2562

 

                                                                  (นายสมชาย ไชยมาตย์)

                                                             ประธานกรรมการดำเนินการ

                       สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading