ถาม-ตอบ

รวมคำถามจากผู้ใช้งานที่สงสัยและถามเข้ามา ถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถสอบถามที่นี่

เงินปันผลเงินกู้ นำมาคิดหรือไม่คิดยังไงครับ

เช่น....เงินกู้ 500;000 นำมาคิดหรือไม่ คิดยังไงครับ คนที่กู้ก็คือการนำรายได้ให้แก่สหกรณ์คือ ดอกเบี้ย ครับ ตามหลักต้องนำไปคิดด้วยครับ


เงินปันผล

  1. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดแห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ตาม (4)) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว

ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น   ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันสิ้นเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

 

เงินเฉลี่ยคืน

  1. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้  ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในงวดใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับงวดนั้น

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://office.cpd.go.th/rlo/index.php/2016-05-23-06-56-36/2016-06-02-02-38-34/2016-06-02-03-00-30


loading