โครงการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุม เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนสหกรณ์ฯโดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมนา ประชุมประจำเดือน “เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจและสินเชื่อของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี “ ในครั้งนี้ เพื่อไปร่วมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสหกรณ์อื่นๆ แล้วนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรู้ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าช ปตท. อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม

loading