ประวัติสหกรณ์

ประวัติของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด.

      สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด. ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จากนายทะเบียนสหกรณ์ เลขที่ อ.007641 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2541 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ มีชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด” และตั้งสำนักงาน เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

Certificate

ผู้จัดตั้งคือ “นายสุรชั่ย ปลั่งสมบัติ” เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ชุดที่ 1/2541
ในปีแรกสหกรณ์มีจำนวนสมาชิกทุนเรือนหุ้นจำนวน 125 ราย 51,420.00 บาท

รายนามประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด. มีดังนี้

 1. นายสุรชัย ปลั่งสมบัติ (2541-2542)
 2. นายพีรพัฒน์ สุนทรลิ้มศิริ (2543-2545)
 3. นายอนุพงษ์ ก๋องคำ (2546-2548)
 4. นายวิชัย อิงอรวิจิตร (2549-2551)
 5. นายพีรพัฒน์ สุนทรลิ้มศิริ (2552-2553)
 6. นายเชิด นามสงคราม (2554-2555)
 7. นายเชิดชาย เรืองสมบัติ (2556)
 8. นายธนภัทร เที่ยงแท้ (2557-2558)
 9. นายอดิเรก ซินโซ (2559-2560)
 10. นายสมชาย ไชยมาตย์ (2561-2562)
 11. นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ (ปัจจุบัน)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด. ชุดที่ 23/2563

Boss

“นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์”


loading