โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด.

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23

นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์
ประธานกรรมการ

นายเฉลิมพล ขันตา
รองประธานฝ่ายบริหาร

นายอภิชา ทองประไพ
รองประธานฝ่ายการเงิน

นางสาวบังอร แสงมรกต
กรรมการ/เหรัญญิก

นางสาวนุจรีย์ จำเนียร
กรรมการ/เลขานุการ

นายไพทูลย์ กาญจนประภา
กรรมการ/ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้

นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง
กรรมการ/ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายวรเศรษฐ์ ภู่บุตร
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายจตุพงษ์ ฤทธิ์รักษา
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายชาญณรงค์เดช สวรรณา
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นายสมชัย พิจารณ์
กรรมการฝ่ายเงินกู้

นางสมพิศ นิลนพ
กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร พรหมจิตร
กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายไกรวิสิทธิ์ วัยวุฒิ
กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางสาวอุไรวรรณ โสภาค
กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง
ประธานกรรมการ

นายอภิชา ทองประไพ
กรรมการ

นายวรเศรษฐ์ ภู่บุตร
กรรมการ

นายภัทรพล แสนวงษา
กรรมการ

นายจตุพงษ์ ฤทธิ์รักษา
กรรมการ/เลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายไพทูลย์ กาญจนประภา
ประธานกรรมการ

นายธีระ เท่งเจียว
กรรมการ

นายพรมมา โคพรม
กรรมการ

นางสาวณัฐทกร ผุยชา
กรรมการ

ฝ่ายจัดการ

นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า
ผู้จัดการสหกรณ์

นางสาวอรชุมา สาสอน
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางรัชฎาพร แก่นนาคำ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ1/ธุรการ

นางสาวเพ็ญนภา เอคนาสิงห์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายสุรศักดิ์ พาลี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ2/ไอที


loading