ข้อบังคับ

กฎและข้อบังคับต่างๆ

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัยพ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2564 อ่านต่อ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล. อ่านต่อ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 อ่านต่อ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนทำให้สหกรณ์เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ อ่านต่อ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 อ่านต่อ
ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด. พ.ศ.2555 อ่านต่อ

loading