สัมมนาสหกรณ์ "การบริหารงานสหกรณ์" 
รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด 
ได้กำหนดจัดโครงการ "อบรมสัมมนาการบริหารงานสหกรณ์" 
ด้วยสหกรณ์ฯ เห็นความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ให้มีความรู้และความเข้าใจหลักการและวิธีการในเรื่องบทบาทและหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตัวกรรมการต่อองค์กร  และเรื่องกฎหมายใหม่ต่างๆเพื่อจะนำไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ จึงถือได้ว่าสหกรณ์เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ การที่จะทำให้สหกรณ์เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมั่นคงนั้น ต้องมาจากองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมถึงการมีความเข้าใจอุดมการณ์ สหกรณ์

โดยได้รับความรู้กับวิทยากร 3 ท่าน คือ
นายชูเกียรติ  คำยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   และนายมณฑล   แพทอง  ทนายที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และนายสมชาย สนิทใจรักษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ติดตามรูปภาอื่นๆได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=538781082815613&set=a.3682719238421766

รูปภาพกิจกรรม

loading