ระเบียบ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ(ปท)จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562”

ระเบียบ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ(ปท)จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562”

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ(ประเทศไทย)จำกัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ข้อ 72(8) และข้อ 98(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  พ.ศ.  2562  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562” 

            ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2560”  ประกาศ ระเบียบ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

"สหกรณ์"          หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

“คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

“สมาชิก”           หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

“ผู้จัดการ”          หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์,
loading