ประกาศที่ สอ.7-008/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2563

ประกาศที่ สอ.7-008/2563 เรื่อง การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2563

ประกาศ

ฉบับที่ สอ.7-008/2563

เรื่อง  การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ประจำปี  2563

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22/2562  ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ครั้งที่ 23/2562  เมื่อวันที่ 10  ธันวาคม  2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2563  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย “วิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2561”  สหกรณ์ฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการไว้ ดังนี้

 1. กำหนดวันประชุมใหญ่และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม  2562                ในวันอาทิตย์ที่ 8  มีนาคม  2563  และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการที่ได้รับการสรรหาด้วยเครื่องลงคะแนนแบบอิเลคทรอนิกส์ ให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด ดังนี้

 1.  จำนวนกรรมการดำเนินการที่จะทำการสรรหา

ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ               จำนวน 7 คน

 1.  คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหา

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ, กรรมการดำเนินการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ ประเทศไทย จำกัด ไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถึงวันประชุมใหญ่ ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
  2. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน           ฐานทุจริตต่อหน้าที่
  3. ไม่เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือคำวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
  4. ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
  5. ไม่เป็นสมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
  6. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ และ/หรือ ไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา
  7. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  8. ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสในอุดมการณ์ของสหกรณ์ และไม่เป็นผู้ที่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบสหกรณ์
 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการสรรหา
  1. สหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่สหกรณ์กำหนดให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึง                วันที่ 31 มกราคม 2563  เวลา 08:00 - 17:20 น. ในวันทำการของสหกรณ์ฯ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  2. ในระหว่างการเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร ให้เสร็จสิ้นในวันปิดรับสมัคร และจัดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง
  3. ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา เรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ได้ออกให้แล้ว
  4. สหกรณ์กำหนดวันลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการด้วยเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์         ในวันที่ 8  มีนาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 9:30 น. ณ สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562         จังหวัดชลบุรี

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม    2563

 

(นายณัฐวัฒน์  สวัสดี)

                                    รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ

 

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading