ประกาศที่ สอ.7-088/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศที่ สอ.7-088/2563 เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

ประกาศ

ที่ สอ.7-088/2563

เรื่อง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

____________________________________________________________________________________________

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  ที่ประชุมมีมติรับรองคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 แทนคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22  ที่หมดวาระ  คณะกรรมการได้มีการประชุมและจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. นายศรัทธานันท์        ธรรมครุฑทิพย์   ตำแหน่ง            ประธานกรรมการ
 2. นายเฉลิมพล             ขันตา                ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายบริหาร
 3. นายณัฐวัฒน์             สวัสดี                ตำแหน่ง            รองประธานฝ่ายการเงิน
 4. นางทัศพร                สมพงษ์             ตำแหน่ง            เหรัญญิก
 5. นายไพทูลย์              กาญจนประภา    ตำแหน่ง            ประธานฝ่ายเงินกู้
 6. นายวรเศรษฐ์            ภู่บุตร                ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 7. นายอภิชา                 ทองประไพ        ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 8. นายพิเชษฐ               แสวงดี              ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 9. นายจตุพงษ์              ฤทธิ์รักษา          ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายเงินกู้
 10. นายณัฐวัฒน์             ดวงแสง             ตำแหน่ง            ประธานฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 11. นายธีระ                   เท่งเจียว             ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 12. นางสาวจิราพร          พรหมจิตร          ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 13. นางสมพิศ                นิลนพ               ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 14. นายชาญณรงค์เดช     สวรรณา ตำแหน่ง            กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
 15. นางสาวนุจรีย์           จำเนียร              ตำแหน่ง            เลขานุการ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 2563

 

                                             (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)

                                                 ประธานกรรมการดำเนินการ

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading