ประกาศ ที่ สอ.7-132/2563 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ

ประกาศ ที่ สอ.7-132/2563 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ประกาศ เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครขอทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2563

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

 

หมายเหตุ : หากมีสมาชิกขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการสหกรณ์ จะใช้วิธีจับสลากในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563   และจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม  พ.ศ.  2563

                                                                                   

 

(นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

แบบฟอร์มคำขอรับทุน  : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                  ULTVfS.jpg

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading