ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ  มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าด้วย “การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562” แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  (ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563)

 

 

    ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

                     
      นายศรัทธานันท์    ธรรมครุฑทิพย์
                 ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์,
loading