ประกาศ ที่ สอ.7-131/2561 เรื่อง เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ

ประกาศ ที่ สอ.7-131/2561 เรื่อง เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ

ประกาศที่ สอ.7-131/2561

ประกาศ

เรื่อง  เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ

 

            ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการประกาศตามเลขที่ สอ.7-074/2561 เรื่อง “หยุดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว”  ประกาศเมื่อ          วันที่ 23 เมษายน 2561  แล้วนั้น

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561  มีมติ  เปิดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษตามปกติ  โดยสหกรณ์ฯจะเปิดรับใบยื่นคำขอกู้ตั้งแต่       วันที่ 19  มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

 

 

 

ขอแสดง ความนับถือ
 

 

( นายสมชาย ไชยมาตย์ )

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading